Papers

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?
En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever

Masteroppgave i spesialpedagogikk
Av Linn F. Helgesen (UiS), 2014

Sammendrag
“I denne studien er det gjort en sammenligning av skoletrivsel mellom evnerike elever og elever som representerer gjennomsnittet av elevmassen, i Norge. De evnerike elevene er i denne oppgaven representert ved medlemmer av Mensa, og dataene er samlet inn gjennom en spørreundersøkelse.

Alderen på deltagerne var 18 – 35 år, hvilket gjør studien til en retrospektiv studie. Det betyr at respondentene måtte besvare ut i fra slik de husker sin tid i skolen. Utvalget det sammenlignes med er et representativt utvalg elever i den norske grunnskolen (her kalt Skolemiljøutvalget), hvor det foreligger data på de samme spørsmålene som Mensautvalget fikk. Sammenligning av data er gjort gjennom analyser i statistikkprogrammet SPSS.

Skoletrivsel ble målt gjennom følgende kategorier: Skolevenner, Utenfor, Skoletrygg, Mening, Lærerempati, Foreldreinteresse, Mobbing og Læring/Lærte lett. Når vi sammenligner resultatene fra Mensautvalget med Skolemiljøutvalget, ser vi at det er signifikante forskjeller mellom gruppene i alle kategoriene. Kort fortalt vil det si at Mensautvalget rapporterte om færre skolevenner og mer utenfor, mindre skoletrygg, mindre mening, opplevelse av lavere støtte fra lærer og foreldre, følte seg mer mobbet og forstod og lærte lettere i undervisningen. Oppgaven redegjør for forskning og teori rundt evnerike barn, og drøfter hva som kan gi optimalt læringsmiljø og dermed bedre trivsel i skolen. Denne studien løfter også opp spørsmål om hvilke praktiske implikasjoner dette har for videre forskning.

Studien gir ingen endelige konklusjoner, men viser at resultatene langt på vei bekrefter funn i internasjonal forskning. Videre studier er nødvendig for å se på hva slags implikasjoner dette skal få for evnerike elever i den norske skolen.”

Les hele oppgaven her: Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s