Uncategorized / Resten

Naturfaglæreren fremmer motivasjon for læring hos begavede barn gjennom dybdelæring

Naturfaglæreren fremmer motivasjon for læring hos begavede barn gjennom dybdelæring
Masteroppgave i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i naturfag

av
Hilde Midtgård Stephansen
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag
“Denne oppgaven er et er et resultat av et brennende ønske om å belyse hvordan naturfaglæreren på en inkluderende måte kan møte det begavede barnet i naturfagklasserommet. Forskningsspørsmålet lyder Hvordan kan naturfaglærere i ungdomsskolen fremme motivasjon for læring hos begavede barn? For å besvare dette ble det gjennomført to datainnsamlinger. Den første var erfaringskartlegging av personer med kunnskap om begavede barns behov; i tillegg til at begavede barn selv ble spurt. Denne erfaringskartleggingen dannet grunnlag for datainnsamling nummer to: utvikling og gjennomføring av et undervisningsopplegg med fagfordypning i astronomi, som ble testet ut på to niendeklasser, hvor én av elevene er begavet. Elevene besvarte to spørreundersøkelser. Teorigrunnlaget viser lærerens rolle i det begavede barnets utvikling. Dette gjøres gjennom Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell og tre etablerte identifiseringsfaser for begavede barn.
Funnene viser at begavede barn er motivert for naturfag om det legges til rette for deres måte å lære på, og om læreren møter det begavede barnet på en inkluderende og støttende måte. Naturfaglæreren bør legge til rette for tilpasset opplæring gjennom elevmedvirkning, skole- hjem-samarbeid, varierte arbeidsmetoder og underveisvurdering. Det naturfaglig begavede barnet er fra naturens side nysgjerrig og undrende, og ønsker å trekke koblinger mellom ulike emner og fag slik at kunnskapen de erverver seg, oppleves gyldig og meningsfull. Dybdelæring gjennom fagfordypning danner grunnlag for den holistiske forståelsen det naturfaglig begavede barnet trenger for å bli motivert for skolens naturfag.”

Finn hele oppgaven her: Naturfaglæreren fremmer motivasjon for læring hos begavede barn gjennom dybdelæring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s